Reglement


1. ALGEMEEN


REGLEMENT.

Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldend reglement. Het reglement dient door iedereen aanvaard en gerespecteerd te worden. Bij de inschrijving dient door de deelnemer aangeduid te worden dat men het reglement aanvaard. Op de dag van de activiteit dient, bij het melden van aanwezigheid/het afhalen van het startnummer, door de deelnemer zelf een document ondertekend te worden dat men het reglement heeft “gelezen en goedgekeurd”.


AANSPRAKELIJKHEID.

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival. De organisatie noch de medewerkers, sponsors, partners van, bestuursleden, accommodatie eigenaars, keurders kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Voor de deelnemers is er een verzekering voor medische kosten voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteit – dit dient gemeld te worden na aankomst van de deelnemer. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn hond. Schade aangericht door de hond en/of door de deelnemer dient door deelnemer zelf te worden vergoed.


FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID.

K.A.C.E.Z. Dogsurvival, haar bestuursleden, medewerkers, sponsors, partners van, accommodatie eigenaars, keurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet plaatsvinden van evenementen georganiseerd door haar leden. (bvb extreme weersomstandigheden, …) Ook terugbetaling van het inschrijvingsgeld is in dergelijk geval niet voorzien.2. DE WEDSTRIJD


CONTROLENUMMER.

Bij aanmelden aan de start van de dogsurvival, ontvangt elke deelnemer een start- /controle-nummer aan de hand waarvan, door de keurders :

- start- en aankomsttijd wordt genoteerd

- wordt bijgehouden of de proef al dan niet correct werd uitgevoerd.


STARTEN BIJ TE LATE AANKOMST AAN DE STARTZONE.

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten met straftijd of wel niet meer mag starten.

Indien mogelijk sluit de deelnemer achteraan de looplijst aan.


AANDUIDING VAN HET PARCOURS.

Het parcours wordt aangegeven met linten en pijlen.


TIJDSCOMPENSATIE.

De hindernissen zijn over het algemeen in het dubbel of meer. Wanneer de hindernissen bezet zijn wordt hiervoor geen tijdscompensatie gegeven.


AANWIJZINGEN SEINGEVERS, KEURDERS.

Aanwijzingen van keurders en seingevers (herkenbaar door kledij) moeten ten allen tijde worden opgevolgd. De beslissingen van deze medewerkers zijn altijd bindend en niet voor discussie vatbaar.


STRAFTIJD/DISKWALIFICATIE.

Overtredingen kunnen worden vastgesteld door de organisatie en medewerkers. Volgende incidenten hebben onmiddellijke diskwalificatie/uitsluiting tot gevolg :

- Aanvaarden van hulp van derden (parcours dient op eigen kracht afgelegd) - Agressie of agressief taalgebruik tegen keurders en seingevers

- Onsportief gedrag tegenover andere deelnemers

- Vooruit trekken van de hond

- Fysiek geweld t.o.v. de hond

- Wisselen van hond tijdens de wedstrijd

- Hond jonger dan één jaar

- Agressie van de hond t.o.v. andere honden of andere deelnemers

- Deelnemers en/of hun hond die betrapt worden op doping

- Dragen van spikes

- Opzettelijk hinderen van andere deelnemers

- Onvolledig afleggen of afwijken van het parcours

- Gebruik van onaangepaste halsbanden

Volgende incidenten hebben straftijd tot gevolg :

- Geen poepzakjes bij de hand hebben = 5 minuten straftijd (indien geen poepzakjes bij aan de start kunnen er nog altijd gevraagd worden voor de start)

-Afzonderlijk op voorhand bepaalde straftijd voor het niet of het niet correct nemen van een hindernis. Deze worden opgehangen op de dag van de wedstrijd.


UITSLAG.

De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald volgens de tijd opgemeten aan de aankomst (+ eventueel opgelopen straftijd).


VOORRANGSREGELS VAN ANDERE DEELNEMERS.

Hou u zo veel mogelijk rechts op het parcours zodat de snellere deelnemers langs links ongehinderd kunnen voorbijsteken. Bij file aan een oefening worden de snelle deelnemers voor gelaten. Dit wordt beslist door de keurders.


MELDING VAN ONGEVALLEN.

Elke deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen bij de eerstkomende seingever of keurder.


SCHOEISEL.

Het is tijdens de Dogsurvival verboden op schoenen met spikes of ander schoeisel dat op andere manier schade aan de toestellen, deelnemers en honden kan veroorzaken. Indien hier geen gehoor wordt gegeven volgt diskwalificatie !!! Schoeisel wordt ook gecontroleerd aan de start.

Schoenen met plastieken noppen zijn toegestaan.

DOPING.

Het is verboden om middelen te gebruiken, welke voorkomen op de lijst van verboden middelen. Zie website

http://www.dopinglijn.be/geneesmiddelensupplementen-en-ttn/verboden-stoffen


PROTESTEN.

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 min. na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de organisatie.3. HET WELZIJN VAN DE HOND


POSITIE VAN DE HOND.

De hond moet voor of naast de begeleider lopen of mag achterop blijven als dit gebeurt met een losse leiband. Vooruit trekken van de hond is verboden. De hond mag uiteraard de begeleider voorttrekken. De hond mag niet worden gedragen tijdens het lopen, maar waar nodig vb. op een proef mag dit wel mits goedkeuring van de keurder.

Hou uw hond steeds onder controle zowel op als naast de wedstrijd.

Hou uw hond kort bij u als u een andere deelnemer voorbij steekt of u voorbij gestoken wordt. De snellere deelnemer dient de tragere te verwittigen vóór het voorbijsteken door deze iets toe te roepen. (beleefd blijven is de boodschap!)


LEEFTIJD VAN DE HOND.

De hond moet op de dag van de wedstrijd min. 1 jaar zijn en de hier verder vermelde inentingen hebben gekregen.


LEIBAND EN CONTROLE.

Liefst wordt er gelopen met een canicross tuig en bijhorende rekker. Dat is de meest comfortabele manier van werken voor de hond. Een wandeltuig kan een goed alternatief zijn.

Wurghalsbanden, slipketting, prikhalsband en dergelijks zijn verboden !!!

Een gentle-leader is uiteraard ook niet toegestaan.

De honden blijven aangelijnd tijdens de wedstrijd, tenzij een proef vereist de hond los te koppelen. De hond moet ten allen tijde onder controle worden gehouden. Agressieve honden kunnen gemuilkorfd aan de start verschijnen op de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar. De hond blijft ook buiten de wedstrijd ook aangelijnd. De begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit bezitten.


DEELNAME.

Deelnemers mogen zelf meerdere malen inschrijven met een andere hond.


VERANTWOORDELIJKHEID.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, voor zijn gezondheid, voor zijn algemene conditie en voor zijn gedrag (agressie, vervuiling, vernieling en ongevallen) en de eventuele financiële gevolgen daarvan. Dit zowel voor, tijdens en na de wedstrijd.

De deelnemer ruimt de hondenpoep van zijn hond zelf op. Zorg dat u hondenpoepzakjes steeds bij de hand hebt. Er kan controle gedaan worden op het in bezit zijn van hondenpoepzakjes.


INENTINGEN.

De deelnemende honden kunnen op de dag van de activiteit, bij het aanmelden aan de inschrijvingstafel, door een dierenarts worden gecontroleerd op inentingen. Je dient dus het inentingenboekje (hondenpaspoort) van je hond bij te hebben.

De hond dient ingeënt te zijn met de gebruikelijke vaccinaties.

- Let op : rabiës is niet meer verplicht in België, maar wel voor wie binnen Europa een grens oversteekt.

- Niet verplicht, doch wenselijk = kennelhoest

Heb je je inentingenboekje niet bij of is je hond niet in orde met zijn inentingen dan mag je niet starten!

Niet kunnen of mogen deelnemen geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.CONTROLE DIERENARTS.

Mocht je hond fysiek niet in conditie zijn om deel te nemen blijft het je eigen beslissing of je al-dan-niet start.

Niet kunnen deelnemen geeft geen recht op terugbetaling van inschrijvingsgeld.


AANWEZIGHEID DIERENARTS

De dag van de activiteit staan we onmiddellijk in contact met de dierenartsen praktijk "Den Eikbos" die 24/24 en 7/7 bereikbaar is, om bij ongevallen de meest dringende verzorging aan je hond te bieden (die kan afhankelijk van de benodigdheden en werk hiervoor een vergoeding vragen).


HET WELZIJN VAN DE BEGELEIDER.

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en conditie.4. HET PARCOURS


WEERSOMSTANDIGHEDEN.

De organisatie van K.A.C.E.Z. Dogsurvival en de dierenarts kunnen de wedstrijd inkorten, annuleren van bepaalde hindernissen, afgelasten indien de weersomstandigheden van die aard zijn dat ze reëel gevaar betekenen voor de hond en begeleider (hevige storm, overstroming, hitte, ………)


HET PARCOURS.

Het parcours loopt over (on)verharde wegen en door water tot kniehoogte. Deelnemers moeten andere deelnemers respecteren en veilig laten passeren.

Deelnemers respecteren ook andere weggebruikers (wandelaars, …) op de wegen.


DE START.

Enkel de vertrekkende deelnemer mag zich in de startzone bevinden. U wordt eerst afgeroepen.

De volgende deelnemers zijn tijdig aanwezig aan de start (zie facebookpagina en de ter plaatse uitgehangen versie voor de starttijd).


DE AANKOMST.

De wedstrijd is pas afgelopen wanneer hond en begeleider over de eindstreep komen.


INHALEN.

Tijdens het inhalen moet de ingehaalde deelnemer voorrang verlenen.

Deelnemers dienen tijdens het inhalen hun hond kort te houden.


PARCOURSVERKENNING.

Het parcours kan verkend worden voor de eerste start van de wedstrijd.

U test wel geen toestellen tijdens de verkenning.

Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om het parcours te verkennen dit om de andere deelnemers te hinderen.

U mag wel zonder hond rondkijken op het parcours maar zorg dat u tijdig terug bent voor uw eigen startuur.

Ter plaatse worden affiches omhoog gehangen waarop het parcours en de hindernissen aangeduid staan.5. REEKSENEr zijn 3 reeksen


- COMPETITIEF : voor wie er echt een strijd tegen de tijd van maakt. (enkel met hond)

- RECREATIEF : voor wie zich graag inspant zonder tijdsdruk. (enkel met hond)

- GROEP : voor wie graag samen plezier maakt en zich helemaal niet druk maakt om zijn/haar tijd. (max 8 personen met of zonder hond)


JEUGD.

De minimum leeftijd om deel te nemen is 12 jaar.

Er wordt geen apart klassement opgesteld. 


VOLWASSENEN.

Leeftijd vanaf 18 jaar tot ... .

De volwassenen leggen het volledige parcours af en worden apart gerangschikt.

Er is een apart klassement voor dames en heren.6. INSCHRIJVING


INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen gebeuren door de volgende stappen te volbrengen :

1) Lees eerst het reglement na.

2) Schrijf online in op via www.kacez.be/dogsurvival/inschrijvingen 2019.html

3) Betaal het inschrijvingsbedrag door middel van overschrijving volgens de instructies op facebook of via deze mail.

4) Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 Euro en kan tot 01/09/2019.

5) Na ontvangst van je betaling zal uw naam op onze site verschijnen en bent u definitief ingeschreven.MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

Voorlopig wordt het maximum aantal deelnemers op 150 startnummers gehouden. Indien dit wijzigt zal dit worden meegedeeld op de facebookpagina.

Indien gevraagd, kan je op de wachtlijst geplaatst worden.


DEELNEMERS / STARTUUR

Op de facebookpagina en via mail zal de looplijst verschijnen van zodra deze vol is of ten laatste op 01/10/2019.

Indien er nog deelnemers ter plaatse worden ingeschreven worden deze achteraan op de looplijst gezet. Dit startuur wordt bijgevolg bepaald aan de hand van het aantal deelnemers.


ANNULATIE

Annuleren kan je altijd.

- Wij schrijven dan zelf een andere deelnemer op onze wachtlijst aan, je kan zelf geen vervanger aanduiden.

- Terugbetalen van reeds betaald inschrijvingsgeld : de annulering dient te gebeuren voor 22/09/2019.Voor wie graag op de hoogte blijft over de activiteiten van de club, maak je hier lid van onze facebook groep !